தேவ தண்டனை

         ஜூலை  21                   தேவ தண்டனை                         ஆமோஸ் 5 ; 16 – -27  ...

Read More