வசனத்தைப் போதித்தல்

ஜூலை 16       வசனத்தைப் போதித்தல்              (1 பேதுரு 4 : 1–14) ‘ஒருவன் போதித்தால்...

Read More