தப்புவித்த கர்த்தர்

ஆகஸ்ட் 14                                                   தப்புவித்த கர்த்தர்                                          1 சாமுவேல் 17 : 30 –40

‘பின்னும் தாவீது: என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும், கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்தப் பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான்’ 1 சாமுவேல் 17 : 37)

தாவீது சிறியவன் கோலியாத இராட்சதன். இந்த கோலியாத்துடன் யுத்தம் செய்ய ஒருவற்றும் முன் வரவில்லை. ஆனால் கோலியாத ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்தித்தைக் கேட்ட தாவீது அவனுடன் யுத்தம் சேய்யவும் முன்வந்தான். அப்பொழுது சவுலின் முன்பாக நின்ற தாவீது இவ்விதம் சொன்னான். யாருமே கோலியாதுடன் யுத்தம் செய்ய முன் வராதபோது, எப்படி இந்த சிறிய தாவீது முன்வரமுடிந்தது? எல்லோரும் கோலியாத்தைக் கண்டு பயந்து நடுங்கி ஓடி ஒளிந்த போது, எப்படி இந்த எளியவன் அவனைக் எதிர்த்து நிற்க துணிந்தான்? விசுவாசத்தினால்தான்.

தாவீது எப்படி தன்னுடைய விசுவாசத்தை உறுதிபடுத்துகிறான் என்று பாருங்கள். என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும், கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர்.’ தாவீது தன்னுடைய கடந்த நாட்க்களில் தேவன் தன்னை விடுவித்ததை எண்ணிப்பார்க்கிறான். சிங்கமும் கரடியும் கொடிய மிருகங்கள். இவைகளை ஜெயிக்கவேண்டுமென்றால் அது சாதாரண காரியமல்ல. தேவன் அவனோடே கூட இருந்திராவிட்டால் அவன் அவைகளால் பீறுண்டு போயிருப்பான். தாவீது அந்த சிங்கத்தையும், கரடியையும், அவன் கொன்றதாகவும், அவ்விதத்தில் இந்தக் கோலியாத்தையும் கொல்ல தேவன் அவைகளைக் கொல்ல உதவி செய்தார் என்று அறிக்கையிட்டான்.

அன்பானவர்களே! நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தில் பெலப்பட்டு தேவனுக்கென்று பெரியக் காரியங்களைச் செய்ய, நாம் செய்யவேண்டியது என்னவென்றால், நம்முடைய கடந்தக் கால விசுவாசப் பாதையை நோக்கிப்பார்க்கவேண்டும். முடியாது என்று எண்ணின எத்தனை வேளைகளில் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்து வெற்றியைக் கொடுத்தார் என்று நினைத்துக் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். கடந்த நாட்க்களில் வெற்றியுடன் கடந்து வர உதவிசெய்த தேவன் தொடர்ந்து நமக்கு அவ்விதம் வெற்றியைக் கொடுப்பார் என்று விசுவாசிப்போமாக. நீ அவ்விதம் மெய்யாலும் விசுவாசிக்கிறாயா?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.