கிருபை சத்திய தின தியானம்

நவம்பர் 29                                 சர்வவல்லவரின் நிழல்                                 சங் 91 : 1 – 11

’உன்னதமானவரின் மறைவிலிருக்கிறவன் சர்வவல்லவரின் நிழலில் தங்குவான்’. (சங்91 : 1)

            ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்போதும் உன்னதமான தேவனின் மறைவைத் தேடவேண்டும். சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவதை அவன் வாஞ்சிக்கவேண்டும். ஏனென்றால் அவன் சந்திக்கும் போராட்டங்கள், எதிராளிகள் அநேகம். தாவீது சவுலினால் அதிகம் துன்பத்துக் குள்ளாக்கப்பட்டான். எப்படியாகிலும் தாவீதைக் கொன்றுபோடவேண்டும் என்று சவுல் பலவழிகளில் முயற்சித்தான். ஏழை தாவீது எப்படியாக தேவனை சார்ந்து, அண்டி அவரது நிழலை அதாவது பாதுகாப்பை வாஞ்சிக்கிறான் பாருங்கள். ‘எனக்கு இரங்கும் தேவனே, உம்மை என் அத்துமா அண்டிக்கொள்ளுகிறது; விக்கினங்கள் கடந்துப்போகுமட்டும் உமது செட்டையின் நிழலிலே வந்து அடைவேன்’. ( சங்57 : 1). ஆம்! உன் துன்ப வேளையில், நீ அவருடைய நிழலில் பாதுகாப்பாய் இருப்பாய். அவர் சர்வவல்லவர் என்பதை மறவாதே. அவர் தம்முடைய உன்னத ஞானத்தைக் கொண்டு உன்னைப் பாதுகாத்து வழிநடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது.

            புயலைப் போன்ற சோதனையில், தேவனை அறியாத மக்களால் வரும் போராட்டங்கள் மத்தியில், அவர் உனக்கு நிழலாய் இருப்பார். ‘கொடூரமானவரின் சீறல் மதிலை மோதியடிக்கிற பெருவெள்ளத்தைப் போல் இருக்கையில், நீர் ஏழைக்கு பெலனும், நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்குத் திடனும், பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும், வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர்.’ (ஏசாயா 25 : 4 ). ‘ஏழையும் எளியவனுமான என்னை நினைத்தருலும்’ என்று ஜெபி. அவ்விதமான ஜெபத்தை தேவன் ஒருகாலும் தள்ளவே மாட்டார். தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளைத் தனக்குச் சொந்தமானவர்கள் என்று எப்போதும் அனைத்துக் கொள்ளுகிறார். எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பு பாருங்கள்! ‘நீ என் ஜனமென்று சொல்வதற்காக, நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலே அருளி, என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன்.’ (ஏசாயா 51 : 16 ). உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த வேளையிலும், சூழ்நிலையிலும் தேவன் மறைவைத் தேடு, அதுவே மெய்யான அடைக்கலம்.